แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

นางสาวอังศุธา สุทธิประภา
ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว
Tel : 081-051-5269
E-Mail : angsutha.s@gmail.com
Facebook : Tooktik Sutthiprapha
ID Line : Angsutha

นายกรณ์ ก้านเพชร
อ.ศศ.อนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์และโบราณคดี)
คศ.บ.คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร)
ศษ.บ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการแนะแนว)
ศษ.บ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)(กำลังศึกษา)
ศษ.ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา)
Tel : 065-829-7882

นางสาวงามศิริ สุวรรณดี
ศศ.บ.การจัดการธุรกิจสายการบิน
Tel : 080-727-7172
E-mail : Ngamsiri.suwandee@gmail.com
ID Line : alicezise