แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลรงงาน)

นายอินทร์ จงจำ
คอ.บ.เครื่องมือกล
Tel : 087-878-7709
E-mail : tincy9@hotmail.com

นายจิรยุทธ์ โชติกุล
คอ.บ เครื่องมือกล
Tel : 087-873-0718
E-mail : krooji@hotmail.com

นายปรเมษฐ์ เวชกามา
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต
Tel : 093-380-9914
E-mail : mr.poramat-W@hotmail.co.th
Facebook : poramat Wetchakama

นายพุตตาล วรรณทอง
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาการ
Tel.: 094-543-4906
E-mail : pockpack2408@outlook.co.th

นายภาสกร จำปาเรือง
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
Tel : 085-177-7420
E-mail : Jr_Jero@hotmail.com

นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel : 090-252-0334
E-mail : memeromka@gmail.com