แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์

(หัวหน้าแผนกวิชา)

นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
ปทส.สถาปัตยกรรม
Tel. : 097-335-8897
E-mail : king662520@gmail.com

นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
ปทส.สถาปัตยกรรม
Tel : 086-326-3533
E-mail : kom02arch@gmail.com

นายวรพจน์ ศรีเมือง
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
Tel. : 093-089-9268
E-mail : Woraphotsrimuang@gmail..com

นายไชยา บุตรวงค์
คอ.บ.สถาปัตยกรรม
Tel. : 081-279-8138
E-mail : chailada@hotmail.com

นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
Tel. : 095-551-7744
E-mail : eim_chin@hotmail.com

นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
ศ.บ. ออกแบบภายใน
Tel : 080-728-8828