แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายกัณหา อุทธิเสน
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 081-955-4076
E-mail : kanha1967@gmail.com
Facebook : mrkunha

นายอุดร เศษโถ
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 089-842-4516
E-mail : udonict@gmail.com
Facebook : udonict@gmail.com

นางนพวรรณ สาธุการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel. : 085-025-6545
E-mail : Noppawan.sat@gmail.com

นายวุฒิภัทร พรมมา
ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ 094-5419241
Email : Wuttipat.prom@panitthon.ac.th
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นายประดิษฐ์-สมจันทร์-817x1024.jpg
นายประดิษฐ์ สมจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0821204997
Email :

นายวิกร สายรัตน์
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 088-707-3707
E-mail : rerngsak007@gmail.com