แผนกวิชาช่างโยธา

นายสถิร มิ่งขวัญ
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 087-965-0673
E-mail : sathira1960@gmail.com
นายชาติชาย ทองพีระ
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 081-976-8309
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. : 081-790-5133
นางสาวณัฐนันนท์ พิลาโสภา
ปทส.โยธา
Tel. : 089-573-7364
E-mail : nat_2529@windowlive.com
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์
Tel. : 085-996-2848
E-mail : Beebey99@hotmail.com
นายศิวกร ธิมา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 087-440-0039
E-mail : siwakornthimakku@gmail.com