แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวธิรณี แสวงนาม (หัวหน้าแผนกวิชา)
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
Tel : 064-113-6678
นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์
วท.บ.อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
Tel : 095-187-0782
E-mail : sasi_888@hotmail.co.th
นางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
Tel : 098-320-3169
E-mail : Piyamat3169@gmail.com