แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายนิกร จันทร์เทศ
(หัวหน้าแผนกวิชา)
บธ.บ.การจัดการงานก่อสร้าง
Tel. : 085-007-0047
E-mail : karn4645@gmail.com
นายไพฑูรย์ ปะละพุตโต
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 081-265-0292
นายราชวัตร นาจำปา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 086-327-8769
E-mail : ratchawat_ramsisaket@windoeslive.com
นายมนต์เทพ สอนศรี
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 089-576-5691
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 081-955-6959
E-mail: thaloengsak_ramsisket@
นางสาวปิยาภรณ์ บุญตาโลก
อส.บ.เทคโนโลยีโยธา
Tel. : 082-732-9601
E-mail : Priwan.king@gmail.com
นายฉัตรชัย นางวงค์
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 086-019-0985
E-mail : Chatchain72297229@gmail.com
นายอภิชัย มีศิลป์
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. : 096-231-1543
E-mail : apichai3558@gmail.com