แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

(หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์
วท.ม.วศ.วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)
Tel : 061-773-2597
E-mail : sunta21pune@gmail.com
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
Tel : 089-584-7665
E-mail : Monnawat_n@hotmail.com
นางสาวสายทอง คำหงษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์
Tel : 088-077-0739
Email : nopimai@hotmail.com
นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์
Tel : 097-179-0455
E-mail : skg16380@gmail.com

หมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
(หัวหน้าหมวด)
วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
Tel : 089-570-4666
นางจารุภา แก้วลอย
วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
Tel : 087-615-8521
Email : srilachai26_math@hotmail.com
นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
Tel : 099-742-9728
E-mail :
Nidtiyaknrnphaungmated@gmail.com

หมวดวิชาสังคม

นายสกล หุ่นงาม
ค.ม.บริหารการศึกษา
ศษ.บ.สังคมศึกษา
Tel : 086-251-4437
E-mail : sakol_0862514437@chaiya.com
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
ค.บ.สังคมศึกษา
Tel : 088-065-8308
E-mail : AdisakNantaken@gmail.com
facebook : Adisak Nantaken
ID Line : Adisak14329
นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
พธบ.ศาสนา
Tel : 092-809-6847
E-mail : ciradech6847@gmail.com

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
(หัวหน้าหมวด)
Ph.D.Teaching English
Tel : 081-072-2319
E-mail : khundiloktham@hotmail.com
Facebook : ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ID Line : dr.suparp
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel : 082-609-7879
E-mail : sumonporn28@yahoo.com
Facebook : สุมนต์พร อมตะไพบูลย์
นายภควัตร สิงห์คำ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel : 090-235-0554
นางสาวสุจีรา วิชาชาติ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ป.โท.การบริหารการศึกษา
Tel : 093-697-8507
E-mail : sujeera_wichachart@hotmail.co.th
นางสาวปราณี รองสุพรรณ์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Tel: 089-455-7769
Email: pranee1711apple@gmail.com
Facebook: Pranee Rongsuphan
ID Line: pranee1711
นางสาวมนสิชา การะเกตุ
วค.บ. ภาษาอังกฤษ
Tel. : 083-751-9276
Email : mink3747@gmail.com
Facebook : Monsicha Karaket
นางบุญมี ฤกษ์ใหญ่
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel : 082-862-4904
E-mail : mkmk_@hotmail.com
นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์
ศศ.บ.ภาษาจีนธุรกิจ
Tel : 088-118-8163
E-mail : fahsaisanson@gmail.com
ID Line : fahsainapasanan
นางสาวศิรินทรา เข็มทอง
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
Tel. : 089-276-0559
E-mail : sirintra05995@icloud.com
Facebook : Sirintra Khemthong

หมวดวิชาภาษาไทย

นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
(หัวหน้าหมวด)
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
Tel : 083-167-6789
E-mail : Ppensiri07@gmail.com
นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
ค.บ.ภาษาไทย
Tel. : 082-604-3619
E-mail. : yong.2345678@gmail.com
Facebook : Piyapoung Wongasanyadawha
นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์
ค.บ.ภาษาไทย
Tel : 087-879-0446
E-mail : yaowpa0408@gmail.com
นายอรรถชัย สุดบนิด
ศศ.บ.ภาษาไทย
Tel : 098-635-0412
E-mail : sud.attachai@gmail.com
Facebook : อรรถชัย ไพรพนม

หมวดวิชาพลานามัย

นายถาวร นาคกระโทก
(หัวหน้าหมวด)
วท.บ.พลศึกษา
Tel : 062-225-3391
E-Mail : armno@windowslive.com
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
กศ.บ.พลศึกษา
Tel : 081-350-9158
E-mail : Beaterwut@gmail.com
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
ศศ.บ. พลศึกษา
Tel : 098-130-9859
นายพีรวิชญ์ จันเทพา
ค.บ.พลศึกษา
Tel. : 091-732-4095