แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.อ.ม เครื่องกล
Tel. : 085-025-7832
E-mail : pongsatorn_1975@hotmail.com
Facebook : สุพงศ์สิทธิ์
ID Line : 0850257832
Website : https://sites.google.com/a/sisat.ac.th/kru_supongsit/
นายนพดล สิ้นทุกข์
คอ.บ.ออกแบบการผลิต
Tel. : 086-585-8935
E-mail : nop-sisat2009@hotmail.com
Facebook : นพดล สิ้นทุกข์
ID Line : 0865858935
ว่าที่ ร.ต วรพล แปลนนาคสิน
คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
Tel.: 089-716-0040
E-mail : s_plannark@hotmail.com
ID Line : worrpool2502
นายสัจจา อินทรสุขศรี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Tel. : 095-958-5186
E-mail : Prius267ac@gmail.com
นายธนกร สุขส่ง
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel.: 080-001-5244
E-mail : krookorn1982@gmail.com
นายชริน อินทรสุขศรี
วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
Tel. : 099-191-9977
E-mail : Junichiton@gmail.com
Facebook : Charin Intarasooksri
ID Line : Junichiton
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต
Tel. : 064-163-3482
E-mail : boo_auttawat@hotmail.com
Facebook : Auttawat Suttapakdee
ID Line : booboo_nyc
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. : 081-071-3667
E-mail : par-2533@hotmail.com
Facebook : Channarong Chainara
ID Line : 5401026205