แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

(หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน)

นายจักรพันธ์ บุรณะ
วท.บ.เครื่องกล
Tel : 086-434-0542
E-mail : jakkapnssk@gmail.com

นายบุญนาน มากสิงห์
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
Tel : 088-341-2101
E-mail : Boonnanmaksing@gmail.com
Facebook : บุญนาน มากสิงห์

ว่าที่ ร.ต.กฤศณัฏฐ์ กงกัญญา
ทล.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
Tel. : 085-315-1516

นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
Tel. : 083-089-8570
E-mail : Wut3424@gmail.com

นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel : 087-953-2969
E-mail : oil31aoy@hotmail.com
Facebook : Nontigan oil Nakngoen
ID Line : oil31Aoy