แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

(หัวหน้าแผนกวิชา)
นายอรุณ ทองกลม
นายอรุณ ทองกลม
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 098-102-1019
E-mail : Aroon_422@hotmail.com

นายชัยรัตน์ ทองใบ
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
Tel. : 086-584-5260
E-mail : Chairat@sisat.ac.th

นางมัลลิกา สิทธิโชค
ค.อ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 086-468-9597
E-mail : Mullika_3411@hotmail.com

นายทรงธรรม พวงแก้ว
วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Tel. : 093-614-2299
E-mail : arunsak.p@gmail.com

นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์
Tel. : 089-624-5165
E-mail : supavitsisat@gmail.com

นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 081-266-1861
E-mail : pwerawat@hotmail.com

นายองอาจ อรรคบุตร
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
Tel. : 081-876-7501

นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
Tel. : 089-426-0801

นายสมคิด พิมสอน
คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Tel. : 086-623-8890
E-mail : samakida_kung@hotmail.com

นายสันทัด จันทฤทธิ์
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
Tel. : 081-718-2135
E-mail : egerng13@gmail.com

นางสาวธัญณิชา สมนา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
Tel. : 086-871-1783
sudarat_kmitl@hotmail.com
Facebook : ธัญณิชา สมนา

นายวิสณุกร ดาวไสย์
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
Tel. : 083-728-6389
E-mail : wissanukorn_nu@hotmail.com