แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
(หัวหน้าแผนกวิชา)
กศ.ม.บริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel : 088-345-6953
E-mail : aunmon@gmail.com
นายคำพา ขันตี
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel : 086-652-4233
E-mail : k.kumpa@gmail.com
Facebook : Krukumpa
นางปริษา ปั้นดี
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
Tel : 081-282-3683
E-mail : pa_ri_sa@hotmail.com
E-mail : parisa2506@gmail.com
Facebook : ปริษา ปั้นดี
ID Line : Parisa2506
Website : http://www.kruparisa.com/
นางกาญจนา ถามุลเลศ
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel : 096-704-2699
E-mail : kanjana883@gmail.com
นางวราดา ขันตี
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel : 081-750-3031
E-mail : warada_a@hotmail.com
Facebook : วราดา ขันตี
นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel : 089-284-2579
E-mail : napron2014@gmail.com
นางสาววิภาวี ณ นิมิตร
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 061-062-3081
E-mail : wiiveelife@gmail.com
Website : http://www.kruwipawee.com/
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 087-247-7697
E-mail : vongphitak2010@gmail.com
Website : https://sites.google.com/site/teacherparadol007/
นางสาวบุณณดา คำเสียง
วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 086-168-4885
E-mail : Boonnada2010@hotmail.com
นางนลินี เดชวัน
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel : 085-495-6444
E-mail : dachwan2521@gmail.com
นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel : 098-146-5662
Facebook : Mamypoko
นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel : 097-341-8581
E-mail : kaniknan2521@gmail.com