แผนกวิชาการบัญชี

นางธิดาวรรณ สรรพศรี
(หัวหน้าแผนกวิชา)
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel : 089-718-1631
E-Mail : Tidawan5757@gmail.com
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
บธ.บ.การบัญชี
Tel : 081-977-3839
E-mail : sumittra911@gmail.com
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
บธ.ม.การจัดการ
Tel : 089-717-1035
E-mail : yi_yok@hotmail.com
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
บธ.บ.การบัญชี
Tel : 086-582-3042
E-mail : yuth_sisat@yahoo.com
นางผาณิตา สีหนาท
บธ.บ.การบัญชี
Tel : 085-772-7210
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel : 095-610-1630
E-mail : patharinpun@hotmail.com
นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel : 089-720-1505
E-mail :kamaleerat@gmail.com
นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ
บช.ม.การบัญชี
นางกฤษณา จันทร์เทศ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel : 090-296-9878
E-Mail : Kero_krisanaa@hotmail.co.th
Facebook : krisana
นางณัฐิกา สิมชมภู
บช.ม.การบัญชี
Tel : 080-754-9245
E-Mail : Nutthika.or@gmail.com
นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
บธ.บ การบัญชี
Tel. : 094-995-4991
E-mail : Chin-pe@hotmail.com
Facebook : พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
ID Line : pape12