แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

(หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ)

นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์
คศ.บ คหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
Tel : 081-063-8964
E-mail : Fang_fang9@hotmail.com