1. คำนำมาตฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
  3. คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
  4. คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
  5. คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3
  6. เกณฑ์การประเมิน
  7. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
  8. ประกาศใช้มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563
  9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here