ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่นพร้อม ชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแเล็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ชุด วงเงินงบประมาณ 2,800,000.- บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-)
ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความเหมาะสม ให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เทคนิค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงเรียนเชิญท่านร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว โดยส่งเอกสารข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึงงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เลขที่ 319 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sisat.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4561-1369 ต่อ 161 โทรสาร 0-45611-2886 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here