ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะซื้อชุดจำลองซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมซอฟแวร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,990,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความเหมาะสม ให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เทคนิค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงเรียนเชิญท่านร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว โดยส่งเอกสารข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึงงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เลขที่ 319 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sisat.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4561-1369 ต่อ 161 โทรสาร 0-4561-2886 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here