ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

ข่าวสารในวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | หน้า 41

อบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม T-VET ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

ปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นปีการศึกษา 2563

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเปิดสอนในสาขาชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเรียนเทียบโอนฯ อาคารทูบีนัมเบอร์วัน ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประชุมนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกวิชา

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกวิชา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนวิชาสามัญและวิชาพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารพระยาไกรภักดี

ประชุมครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2

ดร.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ