ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

งานแผนงานและความร่วมมือ | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แนวการประคุณภาพสถานศึกษา ปี 2563

คำนำมาตฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3เกณฑ์การประเมินกฎกระทรวงการประกันคุณภาพประกาศใช้มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561

คำขอครุภัณฑ์งบประมาณ พ.ศ 2565

หนังสือแจ้งจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2565หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2565บัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565บัญชีรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565ตัวอย่างแบบรูปรายการและประมาณราคาของรายการสิ่งก่อสร้างตัวอย่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และผลสืบราคาของรายการครุภัณฑ์