ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

งานแผนงานและความร่วมมือ | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา-ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา-ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด

แนวการประคุณภาพสถานศึกษา ปี 2563

คำนำมาตฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3เกณฑ์การประเมินกฎกระทรวงการประกันคุณภาพประกาศใช้มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561

คำขอครุภัณฑ์งบประมาณ พ.ศ 2565

หนังสือแจ้งจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2565หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2565บัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565บัญชีรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565ตัวอย่างแบบรูปรายการและประมาณราคาของรายการสิ่งก่อสร้างตัวอย่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และผลสืบราคาของรายการครุภัณฑ์

แบบเสนอแผนงาน-โครงการ ประจำปี2563

สามารถโหลดไฟล์แบบฟอร์มเสนอแผนงาน-โครงการ ได้จาก link นี้ https://drive.google.com/file/d/1MLd12V22yRLC64oH4mt3m9GVtmVE9KS0/view?usp=sharing

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด ข้อมูลสารสนเทศ 9 ด้าน - ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ - ข้อมูลสถานศึกษา - ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา - ข้อมูลตลาดแรงงาน - ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลงบประมาณและการเงิน -...