รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด ข้อมูลสารสนเทศ 9 ด้าน - ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ - ข้อมูลสถานศึกษา - ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา - ข้อมูลตลาดแรงงาน - ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลงบประมาณและการเงิน -...