ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

จัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | หน้า 3

ประกาศขอเชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด

ขอเชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด ฉบับเต็มดาวน์โหลด

การขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี 2563

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขายทอดตลาด1.1 กำหนดให้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.1.2 กำหนดดูพัสดุชำรุด ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. หากผู้ใดไม่มาดู ตามที่ได้กำหนด ถือว่ายินยอม หรือยอมรับ หรือรับทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ...