ข่าวสารภายในวิทยาลัย

มากกว่า

  fitting ชุดตัดจริงชุดเครื่องแต่งกาย ประจำชาติ ประเทศออสเตรีย “งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10”

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คุณครูพัชรินทร์ หาญพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าพบ คุณ Judith Schildberger เลขานุการเอก ณ สถานเอกอัครราชทูต ประเทศออสเตรีย ประจำประเทศไทย เพื่อ fitting ชุดตัดจริงชุดเครื่องแต่งกาย ประจำชาติ ประเทศออสเตรีย "งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10"

  แบบคำขอโครงการ 2563

  0
  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Download

  ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและรองผู้อำนวยการการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

  ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐ

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.โสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐ ณ ห้องเกียรติยศวิรารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

  พิธีเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารและประดับเครื่องหมายบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารและประดับเครื่องหมายบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ระหว่าง วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2563 มีผู้กับกำนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษา 8 แห่ง ร่วมพิธีครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี

  รับสมัครงาน - บุคคลากร

  มากกว่า

   จัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ

   มากกว่า

    เชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ(ซีเอ็นซี) ประจำปีงบประมาณ 2564

    ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะซื้อชุดจำลองซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมซอฟแวร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,990,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความเหมาะสม ให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เทคนิค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงเรียนเชิญท่านร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว โดยส่งเอกสารข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม...

    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564

    ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะซื้อชุดทดลองควบคุมการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความเหมาะสม ให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เทคนิค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงเรียนเชิญท่านร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว โดยส่งเอกสารข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563...

    ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่นพร้อมชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแล็ต

    0
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่นพร้อมชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแล็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่นพร้อมชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแล็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน             การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก

    0
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน              ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ...

    ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่นพร้อมชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแล็ต

    0
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่นพร้อมชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแล็ตวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่น พร้อมชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแล็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-) ตามรายการ ดังนี้ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่นพร้อมชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแล็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน...

    โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

    43,424แฟนคลับชอบ

    จัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ

    งานประกัน

    เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    ข่าวเผยแพร่ฝากประกาศ

    งานแผนงานและความร่วมมือ

    ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

    Latest Posts

    มากกว่า